HSK五级2500个词汇总结

新HSK汉语水平考试5级词汇
1. 阿姨(āyí)
2. 啊(ā)
3. 唉(āi)
4. 矮(ǎi)
5. 爱(ài)
6. 爱好(àihào)
7. 爱护(àihù)
8. 爱情(àiqíng)
9. 爱惜(àixī)
10. 爱心(àixīn)
11. 安静(ānjìng)
12. 安排(ānpái)
13. 安全(ānquán)
14. 安慰(ānwèi)
15. 安装(ānzhuāng)
16. 岸(àn)
17. 暗(àn)
18. 按时(ànshí)
19. 按照(ànzhào)
20. 八(bā)
21. 把(bǎ)
22. 把握(bǎwò)
23. 爸爸(bàba)
24. 吧(ba)
25. 白(bái)
26. 百(bǎi)
27. 摆(bǎi)
28. 搬(bān)
29. 班(bān)
30. 班主任(bānzhǔrèn)
31. 半(bàn)
32. 办法(bànfǎ)
33. 办公室(bàngōngshì)
34. 办理(bànlǐ)
35. 帮忙(bāngmáng)
36. 帮助(bāngzhù)
37. 棒(bàng)
38. 傍晚(bàngwǎn)
39. 包(bāo)
40. 包裹(bāoguǒ) 41. 包含(bāohán)
42. 包括(bāokuò)
43. 包子(bāozi)
44. 薄(báo)
45. 饱(bǎo)
46. 宝贝(bǎobèi)
47. 宝贵(bǎoguì)
48. 保持(bǎochí)
49. 保存(bǎocún)
50. 保护(bǎohù)
51. 保留(bǎoliú)
52. 保险(bǎoxiǎn)
53. 保证(bǎozhèng)
54. 抱(bào)
55. 抱歉(bàoqiàn)
56. 报道(bàodào)
57. 报告(bàogào)
58. 报名(bàomíng)
59. 报纸(bàozhǐ)
60. 悲观(bēiguān)
61. 杯子(bēizi)
62. 北方(běifāng)
63. 北京(běijīng)
64. 倍(bèi)
65. 背(bèi)
66. 背景(bèijǐng)
67. 被(bèi)
68. 被子(bèizi)
69. 本(běn)
70. 本科(běnkē)
71. 本来(běnlái)
72. 本领(běnlǐng)
73. 本质(běnzhì)
74. 笨(bèn)
75. 鼻子(bízi)
76. 比(bǐ)
77. 比较(bǐjiào)
78. 比例(bǐlì)
79. 比如(bǐrú)
80. 比赛(bǐsài) 81. 彼此(bǐcǐ)
82. 笔记本(bǐjìběn)
83. 毕竟(bìjìng)
84. 毕业(bìyè)
85. 避免(bìmiǎn)
86. 必然(bìrán)
87. 必须(bìxū)
88. 必需(bìxū)
89. 必要(bìyào)
90. 编辑(biānjí)
91. 鞭炮(biānpào)
92. 便(biàn)
93. 遍(biàn)
94. 变化(biànhuà)
95. 辩论(biànlùn)
96. 标点(biāodiǎn)
97. 标志(biāozhì)
98. 标准(biāozhǔn)
99. 表达(biǎodá)
100. 表格(biǎogé)

……

HSK五级2500个词汇完整版,请点击链接: https://pan.baidu.com/s/1XBwIiQgBJAlFKVGYT8P4ew 密码: hcz1

推荐您可能喜欢:

您可以用微信随时随地关注攀达汉语

打开微信,对准左侧,用手机扫一扫二维码或搜微信号wwwprcbacom,即可关注攀达汉语微信公众号,我们会为您定期送上新鲜的汉语资讯及国内外趣闻,您还可以随时随地与我们进行对话和交流。

返回到顶部 在线留言